Co-creërend tot de programmering van je event komen: MDT doet het!

Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) is een programma dat in co-creatie ontstaat, onder andere door projectleiders en jongeren. Daarom is het belangrijk om initiatieven vanuit hen tot stand te laten komen. Want wie weet beter waar ze behoefte aan hebben dan zijzelf?

Sinds een aantal jaar is het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in het leven geroepen. Tijdens MDT kunnen jongeren nieuwe ervaringen opdoen bij een bedrijf of organisatie, waarbij ze de kans krijgen om hun interesses en talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten én tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan onze samenleving. Inmiddels zijn 60.000 jongeren in verschillende vormen van MDT bij zo’n 1.800 MDT-organisaties actief (geweest) en is er binnen dit MDT-netwerk een schat aan kennis en ervaring opgebouwd.

Het op een laagdrempelige manier ontsluiten van deze kennis met als ultiem doel tot een lerend netwerk te komen waarin actief kennis wordt opgehaald, gedeeld en geactiveerd, is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om deze vorm van samenwerking en participatie tussen MDT-projecten en projectleiders te stimuleren, worden er regelmatig interactieve chats uitgezet. Zo ook bij de totstandkoming van een landelijk MDT-event, een dag die projectleiders en andere betrokkenen bij MDT veel inspiratie en kennis moest opleveren en in het teken stond van bouwen aan het netwerk. Het was dan ook de wens om de programmering hiervan voor én door het netwerk te laten bedenken.

Voorafgaand aan het event konden projectleiders via een chat aangeven welke thema’s volgens hen zeker aan bod moesten komen andere ideeën voor het event delen. Zo bleek er vrijwel unaniem behoefte te zijn aan het onderling delen van best practices. Een behoefte waaraan de organisatie gehoor heeft gegeven door in een vervolgchat best practices te verzamelen en deze op visuele wijze tijdens het event te presenteren. Voor het uitwisselen van ervaringen zijn daarnaast speeddatesessies georganiseerd.

Op maandag 1 november was het dan uiteindelijk zover: de MDT-projectleiders konden elkaar eindelijk weer fysiek ontmoeten. De verdiepingssessies werden op deze dag als het meest waardevol gezien. Ook vielen de best practices in de smaak en hier hadden de projectleiders tijdens het event graag nog meer van teruggezien. En de organisatie? Die kijkt terug op een mooi fysiek event en neemt de opgedane inzichten mee in de programmering van een toekomstig event.